คุณสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell หรือPhotovoltaic) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้อยู่ในรูปของพลังงานไฟฟ้า โดยคุณสมบัติทางไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าขาออกของเซลล์แสงอาทิตย์ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความเข้มของแสงอาทิตย์และอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลาทำให้ระดับกำลังงานที่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันและยังมีความไม่เป็นเชิงเส้นที่สูง รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published.