วงจรแปลงผันกำลังงาน (Power Conversion Circuits) วงจรแปลงผันกำลังงานมีหน้าที่ในการแปลงรูปแบบของกระแสหรือแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานโดยวงจรแปลงผันกำลังงานนั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย แต่สามารถสรุปหน้าที่หลักๆ ของวงจรแปลงผันกำลังงานได้เป็นสี่อย่างคือ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published.