อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติโดยวิธีการสวิตชิ่ง

อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติโดยวิธีการสวิตชิ่งใช้วิธีการควบคุมแรงดันทางด้านเอาต์พุต โดยรับไฟฟ้ากระแสสลับในช่วง 190-250 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ แล้วแปลงเป็นกระแสตรงที่มีแรงดันประมาณ 320-430 โวลต์ และวงจรอินเวอร์เตอร์จะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับอีกครั้งโดยกำหนดให้มีแรงดันกระแสสลับเอาต์พุต 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์