พีรพล จันทร์หอม, สุรเทพ นิลนนท์, วิภาดา วงศ์สุริยา, ภีรศักดิ์ เผ่าผาง, พัฒนพงษ์ สินธุ์ไพฑูรย์. (2565). การประยุกต์ใช้แขนหุ่นยนต์อัจฉริยะในระบบการเพาะเลี้ยงปลากัดขนาดเล็ก. วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ, 8(1), 32-44.

https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/featkku/issue/view/16895

พีรพล จันทร์หอม, ดอนสัน ปงผาบ, วิภาดา วงศ์สุริยา, ภีรศักดิ์ เผ่าผาง, พัฒนพงษ์ สินธุ์ไพฑูรย์, นัทรัตน์ ปานมัจฉา. (2565). การพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัจฉริยะ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 18(2), 81-94.

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/joindtech/issue/view/330