หัวหน้าโครงการ

ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล จันทร์หอม

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หัวหน้าสาขาวิชา)

งานวิจัยที่เผยแพร่ https://scholar.google.com/citations?user=W_3q0fsAAAAJ&hl=en&authuser=1

International Journal Articles:

 • P. Chanhom, S. Nuilers, N. Hatti, “A New V2G Control Strategy for Load Factor Improvement Using Smoothing Technique,” Advances in Electrical and Computer Engineering, vol.17, no.3, pp.43-50, 2017, doi:10.4316/AECE.2017.03006.
 • P. Chanhom, S. Sirisukprasert and N. Hatti, “Enhanced linear exponential smoothing technique with minimum energy storage capacity for PV distributed generations,” International Review of Electrical Engineering, vol. 9, no. 6, pp. 1190-1196, 2014.

National Journal Articles:

พีรพล จันทร์หอม, ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, ประกอบ โกเมศวรากุล, และ ณัชพงศ์ หัตถิ. (2565). การศึกษาระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมระหว่างแบตเตอรี่กับตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยเทคนิคการจัดการพลังงานที่บัสไฟตรง. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 32(3), 567-584.

พีรพล จันทร์หอม, สุรเทพ นิลนนท์, วิภาดา วงศ์สุริยา, ภีรศักดิ์ เผ่าผาง, พัฒนพงษ์ สินธุ์ไพฑูรย์. (2565). การประยุกต์ใช้แขนหุ่นยนต์อัจฉริยะในระบบการเพาะเลี้ยงปลากัดขนาดเล็ก. วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ, 8(1), 32-44.

พีรพล จันทร์หอม, ดอนสัน ปงผาบ, วิภาดา วงศ์สุริยา, ภีรศักดิ์ เผ่าผาง, พัฒนพงษ์ สินธุ์ไพฑูรย์, นัทรัตน์ ปานมัจฉา. (2565). การพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัจฉริยะ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 18(2), 81-94.

 • W. Wongsuriya, P. Sinpaithoon, and P. Chanhom,  “The Development of Electrical Circuit Training Package of Split Type Air Conditioning on Refrigeration and Air Conditioning,” Journal of Industrial Education King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, vol. 19, no. 1 , pp. 68-74, 2020.
 • P. Chanhom, C. Khumpim, and P. Paopang, “Analysis of Power Losses and Voltage Variation by the V2G System Penetration in The Radial Low-Voltage Feeder,” Rajamangkala University of Technology Suvarnabhumi Academic Journal, vol. 6, no. 1, pp. 73-83, 2018.
 • P. Paopang and P. Chanhom, “Development of Micro Power Generation from Ventilator,” The Golden Teak: Science and Technology Journal Kamphaeng Phet Rajabhat University, no. 2, pp. 15-24, 2017.

International Conference Papers:

 • S. Sokul, P. Chanhom and S. Sirisukprasert, “Impact of Photovoltaic Power Generations on Voltage Level of Low-Voltage Distribution Systems,” The 5th International Symposium on Fusion of Science and Technology (ISFT 2016), 18-22 January 2016, pp. 538-541.
 • P. Chanhom, S. Sirisukprasert and N. Hatti, “A new mitigation strategy for photovoltaic power fluctuation using the hierarchical simple moving average,” 2013 IEEE International Workshop on Inteligent Energy Systems (IWIES), Vienna, 2013, pp. 28-33. doi: 10.1109/IWIES.2013.6698557.
 • P. Chanhom, S. Sirisukprasert and N. Hatti, “DC-link voltage optimization for SOC balancing control of a battery energy storage system based on a 7-level cascaded PWM converter,” 2012 9th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, Phetchaburi, 2012, pp. 1-4. doi: 10.1109/ECTICon.2012.6254348.
 • P. Chanhom and S. Sirisukprasert, “Distributed Static Compensator with fuel cell for power quality improvement and hybrid power generation,” 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, Pattaya, Chonburi, 2009, pp. 128-131. DOI: 10.1109/ECTICON.2009.5136980.

National Conference Papers:

 • S. Sokul, P. Chanhom, and W. Tiyapsane, “Rated and Cost Estimation of Battery Energy Storage Systems for Mitigation of Over-voltage Cause by Grid Connected Rooftop PV,” The 2nd Rajamangala University of Technology Suvarnnabhumi National Conference, Ayuthaya, pp. 287-296, 2017.
 • N. Potiprot, P. Chanhom, and S. Sirisukprasert, “Stability Enhancement of Phase-Locked Loop Technique for Grid Connected Renewable-Energy Generation,” The 6th National Graduate Research Conference, Udon Thani Rajabhat University, Udon Thani, 2012.
 • P. Saipim, P. Chanhom, and S. Sirisukprasert, “Impact of Wind Generation on Distribution Power Systems,” The 6th National Graduate Research Conference, Udon Thani Rajabhat University, Udon Thani, 2012.

ผู้ร่วมโครงการ 1

ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ วงศ์จินดา

ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคศึกษา (หัวหน้าสาขาวิชา)

งานวิจัยที่เผยแพร่

Wilaiwan Wongjinda. (2017). A study of Undergraduate Students to Use ICT for Learning and Teaching of Faculty of Industrial Education, Rajamanagala University of Technology Suvarnabhumi Proceeding Available online at www.buuconference.buu.ac.th The 6 th Burapha University International Conference 2017 “Creativity, Innovation, and Smart Culture for the Better Society” , p. 198-204

Wilaiwan Wongjinda.(2018). The Effect of Blended Learning on the Innovation and Information Technology in Education. The 6th Asian Academic Society International Conference (AASIC) “A Transformative Community: Asia in Dynamism, Innovation, and Globalization” at Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Page 441-445

Wilaiwan Wongjinda. (2019). Study of ICT competency in the 21st century for Diploma Students in Teaching Profession at Faculty of Industrial Education. The 6th International Conference Materials on Education (ICE 2019). Page 262-268

Wilaiwan Wongjinda. (2019). The Development of Online Learning with QR Code on Learning Management for Diploma Students in Teaching Profession at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Journal of Industrial Education, 18(3), 53-60. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/193814

Wilaiwan Wongjinda. (2020). The Effect of Flipped Classroom Approach on Innovation and Information Technology In Education for Industrial EducationThe 7th International Conference Materials on Education (ICE 2019). Page 1-9

ผู้ร่วมโครงการ 2

ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัฒนพงษ์ สินธุ์ไพฑูรย์

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

งานวิจัยที่เผยแพร่

ผู้ร่วมโครงการ 3

ชื่อ – นามสกุล นายภีรศักดิ์  เผ่าผาง

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

งานวิจัยที่เผยแพร่

         – ภีรศักดิ์ เผ่าผาง และ พีรพล จันทร์หอม, “การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยลูกหมุนระบายอากาศ,” สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.), สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2559, หน้า 15-24

         – ภีรศักดิ์ เผ่าผาง “การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติโดยวิธีการสวิตซ์ชิ่ง”, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4, นนทบุรี, 15-16 กรกฎาคม 2563,

ผู้ร่วมโครงการ 3

ชื่อ – นามสกุล นางสาววิภาดา วงศ์สุริยา

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

งานวิจัยที่เผยแพร่

         วิภาดา วงศ์สุริยา พัฒนพงษ์ สินธุ์ไพฑูรย์ และพีรพล จันทร์หอม. “การพัฒนาชุดฝึกพื้นฐานวงจรไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน รายวิชาการทำความเย็นและการปรับอากาศ.” วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม. ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม – เมษายน 2563, หน้า 68-74.

นักวิจัยหน้าใหม่

ชื่อ – นามสกุล นางสาวยุราพร  ผดุงกรรณ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ครู ค.ศ 1 ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

งานวิจัยที่เผยแพร่

ยุราพร ผดุงกรรณ์ และเอกกมล บุญยะผลานันท์.  (2560). “การศึกษาปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานอุตสาหกรรมของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี.” ใน การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, (263-273).

ยุราพร ผดุงกรรณ์ เอกกมล บุญยะผลานันท์ และพูลศักดิ์ โกษียาภรณ์.  (2560). “การสร้างชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษารูปภาพ สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติพื้นฐาน.”  ใน การจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, (261-266).

ยุราพร ผดุงกรรณ์ เอกกมล บุญยะผลานันท์ และพูลศักดิ์ โกษียาภรณ์.  (2560). “ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษารูปภาพ สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติพื้นฐาน.”  ใน การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “สังคมความรู้และดิจิทัล” ครั้งที่ 3.  พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศร, (31).

อุดมศักดิ์ แก้วมรกต ยุราพร ผดุงกรรณ์ และภาณี น้อยยิ่ง. (2561). “การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างทักษะของบุคลากรเรื่องการพัฒนาระบบด้านอุตสาหกรรม 4.0 กรณีศึกษาภาคตะวันออก” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 11. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, (109)

Keawmorakote, U., Padunggun, Y., Noiying, P., & Koseeyaporn, P. (2019, October). Development of Artificial Neural Network Demonstration for Recognition of Handwritten Number for Training. In 2019 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI) (pp. 134-137). IEEE.

ธีรเทพ  จิตรารักสกุล และยุราพร  ผดุงกรรณ์. (2564). การสร้างต้นแบบเครื่องไล่นกด้วยแสงเลเซอร์ร่วมกับเทคนิคการตรวจจับภาพแบบอัตโนมัติ. วารสารวิชาการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง, 1(2), 1-15.

ยุราพร  ผดุงกรรณ์ และธีรเทพ  จิตรารักสกุล. (2564). การพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะควบคุมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์. วารสารวิชาการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง, 1(2), 30-46.

ยุราพร  ผดุงกรรณ์ และธีรเทพ  จิตรารักสกุล. (2564). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงานควบคุมไฟฟ้าของนักศึกษาชั้น ปวส.1-2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง. วารสารวิชาการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง, 1(3), 30-46.

ทรงพล พุ่มแจ่ม ยุราพร  ผดุงกรรณ์ และธีรเทพ  จิตรารักสกุล. (2565). เครื่องฆ่าเชื้อแบบระบบสายพานลำเลียง ด้วยเทคนิคตรวจจับภาพ. วารสารวิชาการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง, 2(1), 1-15.