อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติโดยวิธีการสวิตชิ่ง

อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติโดยวิธีการสวิตชิ่งใช้วิธีการควบคุมแรงดันทางด้านเอาต์พุต โดยรับไฟฟ้ากระแสสลับในช่วง 190-250 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ แล้วแปลงเป็นกระแสตรงที่มีแรงดันประมาณ 320-430 โวลต์ และวงจรอินเวอร์เตอร์จะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับอีกครั้งโดยกำหนดให้มีแรงดันกระแสสลับเอาต์พุต 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์

หลักสูตรออนไลน์ “พื้นฐานความรู้เซลล์แสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า”

คำอธิบายหลักสูตร (About This Course) หลักสูตรพื้นฐานความรู้เซลล์แสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา มีเนื้อหาและการนำเสนอที่เข้าใจง่าย โดยสาระสำคัญของหลักสูตรประกอบด้วย หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ ตัวอย่างการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และวิธีการคำนวณ หลักสูตรมีชั่วโมงการเรียนรู้ 6 ชั่วโมงประกอบด้วย 5 บทเรียน ลงทะเบียนเรียน คลิก

คู่มือการสร้างโซล่าร์ชาร์จเจอร์สำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดคริสตอลไลน์

ต้นแบบโซล่าร์โฮมชนิดคริสตอลไลน์ สำหรับต้นแบบที่ใช้กับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดคริสตอลไลน์ เนื่องจากโซล่าร์เซลล์ชนิดนี้มีแรงดันการทำงานที่ต่ำ (ประมาณ 17 โวลท์) ซึ่งใกล้เคียงกับแรงดันของแบตเตอรี่ (10.5-14.7 โวลท์) ทำให้สามารถตัดการใช้วงจรแปลงผันกำลังงานออกไปได้โดยที่ประสิทธิภาพการใช้กำลังงานยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีข้อดีที่มีส่วนประกอบที่น้อยชิ้น ต้นทุนต่ำ ทนทาน มีความเชื่อถือได้สูงและง่ายในการดูแลบำรุงรักษา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

พื้นฐานความรู้วงจรแปลงผันกำลังงาน

วงจรแปลงผันกำลังงาน (Power Conversion Circuits) วงจรแปลงผันกำลังงานมีหน้าที่ในการแปลงรูปแบบของกระแสหรือแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานโดยวงจรแปลงผันกำลังงานนั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย แต่สามารถสรุปหน้าที่หลักๆ ของวงจรแปลงผันกำลังงานได้เป็นสี่อย่างคือ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

พื้นฐานความรู้คุณสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์

คุณสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell หรือPhotovoltaic) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้อยู่ในรูปของพลังงานไฟฟ้า โดยคุณสมบัติทางไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าขาออกของเซลล์แสงอาทิตย์ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความเข้มของแสงอาทิตย์และอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลาทำให้ระดับกำลังงานที่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันและยังมีความไม่เป็นเชิงเส้นที่สูง รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก